กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม
2021-07-12 00:00:00

กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมเข้าร่วมกิจกรรมร...

กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมเข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม เนื่องในวันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย ปี 2564

กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม
2021-07-01 00:00:00

การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนป้องกันกา...

วันที่ 23-25 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00-16.30 น. ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 9 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โดยมีนายเเพทย์สามารถ ถิระศั...

กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม
2021-07-01 00:00:00

การประชุมติดตามการดำเนินงานหน่วยงานในกำก...

โดยนายเเพทย์สามารถ ถิระศักดิ์ รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพเพื่อประเมินความก้าวหน้า รวมถึงเเก้ไขปัญหาอุปสรรคเเละพ...

กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม
2021-07-01 00:00:00

พิธีรับมอบต้นไม้จากเจ้าหน้าที่ต้นแบบด้าน...

พิธีรับมอบต้นไม้จากเจ้าหน้าที่ต้นแบบด้านเศรษฐกิจพอเพียง ในวันที่7 มิถุนายน 2564

กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม
2021-07-01 00:00:00

การประชุมการส่งเสริม พัฒนา และติดตาม กำก...

การประชุมการส่งเสริม พัฒนา และติดตาม กำกับการพัฒนาองค์กรคุณธรรมหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในวันที่ 31 พฤษภาคม 25...

กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม
2021-07-01 00:00:00

กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมร่วมกับผู้บริหาร...

กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมร่วมกับผู้บริหารและสมาชิก ในองค์กรที่จะพัฒนาให้เป็นองค์กรคุณธรรม โดยมีการประกาศข้อตกลงร่วมกันอย่...


เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง