กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม
2023-03-23 00:00:00

ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมร่วมกันของคณะกรรมการจริยธรรม ประจำส่วนราชการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วันพฤหัสบดีที่ ...

กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม
2023-03-16 00:00:00

ประชุมหารือการติดตามการดำเนินงานโครงการ/...

วันที่ 14 มีนาคม 2566 กลุ่มงานจริยธรรม เข้าร่วมประชุมหารือการติดตามการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนงานบูรณาการต่อต้านกา...

กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม
2023-03-10 00:00:00

ประชุมเชิงปฏฺิบัติการ การพัฒนาและการจัดท...

วันที่ 8 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 9 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กลุ่มงานจริยธรรม จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาแล...

กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม
2023-02-19 00:00:00

การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมสนับส...

กลุ่มงานจริยธรรมจัดการประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ครั้งที่ 2/2566 วันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 25...

2023-02-09 00:00:00

ร่วมบริจาคโลหิต

กลุ่มงานจริยธรรม กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ร่วมบริจาคโลหิต คร้ังที่ 1/2566 วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 โดยมีบุคลากรกรม สนับส...

กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม
2023-02-06 00:00:00

กลุ่มงานจริยธรรมจัดการประชุมคณะกรรมการคั...

กลุ่มงานจริยธรรมจัดการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลและหน่วยงานดีเด่นด้านการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ครั้งที่ 2/2566 วันที่ ...


เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง