กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม
2022-06-20 00:00:00

กิจกรรม 5 ส.

กลุ่มงานจริยธรรมเข้ราร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิม...

กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม
2022-05-06 00:00:00

ประชุมเตรียมความพร้อมประเมิน ITA กรมสนับ...

ประชุมเตรียมความพร้อมประเมิน ITA กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยนายแพทย์ภานุวัฒน์ ปานเกตุ รองอธิบด...

กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม
2022-04-01 00:00:00

การประชุมเชิงปฏิบัติการดำเนินงานด้านการบ...

กลุ่มงานจริยธรรมจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระดับกรม และ ระดับหน...

กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม
2022-02-10 00:00:00

กลุ่มงานจริยธรรมจัดประชุมชี้เเจงเเนวทาง...

กลุ่มงานจริยธรรมจัดประชุมชี้เเจงเเนวทางการดำเนินงานด้านคุณธรรมจริยธรรม กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565...

กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม
2022-01-25 00:00:00

การประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต "ก...

นายแพทย์ธเนศ กรัยนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพเป็นประธานในพิธีและเป็นผู้กล่าวนำการประกาศเจตนารมณ์ฯ พร้อมรองอธ...


 1