กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม
2021-09-30 00:00:00

เวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริย...

ในวันที่ 28 กันยายน 2564 กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมจัดเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ...

กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม
2021-09-30 00:00:00

พิธีมอบโล่รางวัลบุคคลและหน่วยง่านดีเด่นด...

กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมจัดพิธีมอบโล่รางวัลบุคคลและหน่วยง่านดีเด่นด้านคุณธรรมจริยธรรมประจำปี พ.ศ. 2564 วันที่ 27 กันยายน...

กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม
2021-09-29 00:00:00

การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนการป้...

กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมจึงได้กำหนดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนการป้องกันการทุจริตและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม...

กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม
2021-09-29 00:00:00

ประชุมการส่งเสริม พัฒนา และติดตาม กำกับก...

กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมจัดประชุมการส่งเสริม พัฒนา และติดตาม กำกับการพัฒนาองค์กรคุณธรรมหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256...

กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม
2021-07-12 00:00:00

กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมเข้าร่วมกิจกรรมร...

กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมเข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม เนื่องในวันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย ปี 2564

กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม
2021-07-01 00:00:00

การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนป้องกันกา...

วันที่ 23-25 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00-16.30 น. ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 9 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โดยมีนายเเพทย์สามารถ ถิระศั...


 1