+ 2555

+ 2556

+ 2557

+ 2558

+ 2559

+ 2560

+ 2561

+ 2562

+ 2563

+ 2564

+ 2565

+ 2566

+ 2555

+ 2556

+ 2557

+ 2558

+ 2559

+ 2560

ประกาศเจตจำนงสุจริต ภาษาไทย

+ 2561

ประกาศการแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างวัฒนธรรม และความโปร่งในการบริหารงาน

+ 2562

ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต ภาษาไทย

ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต ภาษาอังกฤษ

ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ภาษาไทย

ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ภาษาอังกฤษ

แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ปี พ.ศ. 2562

แนวทางเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

+ 2563

แนวทางการดำเนินงานคุณธรรม จริยธรรม กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต ภาษาไทย

ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต ภาษาอังกฤษ

ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ภาษาไทย

ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ภาษาอังกฤษ

แผนบริหารความเสี่ยงปี 2563 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

+ 2564

แนวทางการดำเนินงานคุณธรรม จริยธรรม กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต ภาษาไทย

ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต ภาษาอังกฤษ

ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ภาษาไทย

ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ภาษาอังกฤษ

แผนบริหารความเสี่ยงปี 2564 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เล่มสมบูรณ์

+ 2565

คู่มือเเนวทางการดำเนินงานจริยธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต ภาษาไทย (PDF)

ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต ภาษาไทย (JPG)

แผนบริหารความเสี่ยงปี 2565 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

+ 2566

แนวทางการดำเนินงานคุณธรรม จริยธรรม กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประกาศเจตนารมณ์ No Gift Policy กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประกาศเจตนารมณ์เป็นองค์กรต้นแบบคุณธรรม กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566