การดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ประจำปีในรอบ 6 เดือน
  1. รายงานการประชุม1-2563
  2. รายงานการประชุม2-2563
  3. รายงานการประชุม3-2563
  4. รายงานการประชุม4-2563
  5. รายงานการประชุม5-2563


รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
  1. สรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

มาตราการส่งเสริมคุณธรรมเเละความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมเเละความโปร่งใสภายในหน่วยงาน