การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนป้องกันการทุจริตและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ระยะ 5 ปี พ.ศ.2565-2569

2021-07-01 00:00:00
1 / 1
วันที่ 23-25 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00-16.30 น. ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 9 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โดยมีนายเเพทย์สามารถ ถิระศักดิ์ รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมมอบนโยบายการป้องกันการทุจริตและส่งเสริมคุณธรรม เเละทิศทางการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและการป้องกันการทุจริต มีผู้เชี่ยวชาญ ผู้อำนวยการ เเละผู้รับผิดชอบงาน หน่วยงานในสังกัดกรมเข้าร่วมทั้งหมด 34 หน่วยงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์

กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม
2021-09-30 00:00:00

เวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริย...

ในวันที่ 28 กันยายน 2564 กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมจัดเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ...

กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม
2021-09-30 00:00:00

พิธีมอบโล่รางวัลบุคคลและหน่วยง่านดีเด่นด...

กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมจัดพิธีมอบโล่รางวัลบุคคลและหน่วยง่านดีเด่นด้านคุณธรรมจริยธรรมประจำปี พ.ศ. 2564 วันที่ 27 กันยายน...

กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม
2021-09-29 00:00:00

การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนการป้...

กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมจึงได้กำหนดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนการป้องกันการทุจริตและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม...