ประชุมการส่งเสริม พัฒนา และติดตาม กำกับการพัฒนาองค์กรคุณธรรมหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

2021-09-29 00:00:00
1 / 1
กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมจัดประชุมการส่งเสริม พัฒนา และติดตาม กำกับการพัฒนาองค์กรคุณธรรมหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม3 ชั้น9 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ผ่านระบบประชุมทางไกล Cisco webex Meetings เพื่อให้การดำเนินงานการพัฒนาองค์กรคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเเละบรรลุตามวัตถุประสงค์ โดยมี นายเเพทย์สามารถ ถิระศักดิ์ รองอธิบดี กรมสนับสนุนบริการสุขภาพให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด

ข่าวประชาสัมพันธ์

กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม
2021-09-30 00:00:00

เวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริย...

ในวันที่ 28 กันยายน 2564 กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมจัดเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ...

กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม
2021-09-30 00:00:00

พิธีมอบโล่รางวัลบุคคลและหน่วยง่านดีเด่นด...

กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมจัดพิธีมอบโล่รางวัลบุคคลและหน่วยง่านดีเด่นด้านคุณธรรมจริยธรรมประจำปี พ.ศ. 2564 วันที่ 27 กันยายน...

กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม
2021-09-29 00:00:00

การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนการป้...

กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมจึงได้กำหนดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนการป้องกันการทุจริตและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม...