การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนการป้องกันการทุจริตและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2565 – พ.ศ. 2569) ครั้งที่ 2

2021-09-29 00:00:00
1 / 1
กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมจึงได้กำหนดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนการป้องกันการทุจริตและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2565 – พ.ศ. 2569) ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 16 - 17 กันยายน 2564 เวลา 09.00 - 16.30 น. ผ่านระบบประชุมทางไกล Cisco webex Meetings

ข่าวประชาสัมพันธ์

กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม
2021-09-30 00:00:00

เวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริย...

ในวันที่ 28 กันยายน 2564 กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมจัดเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ...

กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม
2021-09-30 00:00:00

พิธีมอบโล่รางวัลบุคคลและหน่วยง่านดีเด่นด...

กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมจัดพิธีมอบโล่รางวัลบุคคลและหน่วยง่านดีเด่นด้านคุณธรรมจริยธรรมประจำปี พ.ศ. 2564 วันที่ 27 กันยายน...

กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม
2021-09-29 00:00:00

ประชุมการส่งเสริม พัฒนา และติดตาม กำกับก...

กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมจัดประชุมการส่งเสริม พัฒนา และติดตาม กำกับการพัฒนาองค์กรคุณธรรมหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256...