การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนการป้องกันการทุจริตและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2565 – พ.ศ. 2569) ครั้งที่ 2

2021-09-29 00:00:00
1 / 1
กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมจึงได้กำหนดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนการป้องกันการทุจริตและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2565 – พ.ศ. 2569) ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 16 - 17 กันยายน 2564 เวลา 09.00 - 16.30 น. ผ่านระบบประชุมทางไกล Cisco webex Meetings

ข่าวประชาสัมพันธ์

กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม
2022-08-04 00:00:00

ประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมและพัฒนาบุคล...

ประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรด้านคุณธรรมจริยธรรมสู่สังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริตและประพฤติมิชอบระหว่างวันที่ 2...

กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม
2022-06-20 00:00:00

กิจกรรม 5 ส.

กลุ่มงานจริยธรรมเข้ราร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิม...

กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม
2022-05-06 00:00:00

ประชุมเตรียมความพร้อมประเมิน ITA กรมสนับ...

ประชุมเตรียมความพร้อมประเมิน ITA กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยนายแพทย์ภานุวัฒน์ ปานเกตุ รองอธิบด...