พิธีมอบโล่รางวัลบุคคลและหน่วยง่านดีเด่นด้านคุณธรรมจริยธรรมประจำปี พ.ศ. 2564

2021-09-30 00:00:00
1 / 2
2 / 2
กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมจัดพิธีมอบโล่รางวัลบุคคลและหน่วยง่านดีเด่นด้านคุณธรรมจริยธรรมประจำปี พ.ศ. 2564 วันที่ 27 กันยายน 2564 ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 9 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพเเละผ่านระบบประชุมทางไกล Cisco webex Meetings โดยมีนายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เป็นผู้มอบโล่รางวัล ดังต่อไปนี้ รางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ปี พ.ศ.2563 2 รางวัล รางวัลคนดีศรีสาธารณสุข 2 รางวัล รางวัลคนดีศรี สบส. 7 รางวัล หน่วยงานดีเด่นด้านพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 1 รางวัล เเละหน่วยงานที่มีผลคะแนนการประเมิน ITA สูงสุด 1 รางวัล

ข่าวประชาสัมพันธ์

กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม
2022-08-04 00:00:00

ประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมและพัฒนาบุคล...

ประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรด้านคุณธรรมจริยธรรมสู่สังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริตและประพฤติมิชอบระหว่างวันที่ 2...

กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม
2022-06-20 00:00:00

กิจกรรม 5 ส.

กลุ่มงานจริยธรรมเข้ราร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิม...

กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม
2022-05-06 00:00:00

ประชุมเตรียมความพร้อมประเมิน ITA กรมสนับ...

ประชุมเตรียมความพร้อมประเมิน ITA กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยนายแพทย์ภานุวัฒน์ ปานเกตุ รองอธิบด...