พิธีมอบโล่รางวัลบุคคลและหน่วยง่านดีเด่นด้านคุณธรรมจริยธรรมประจำปี พ.ศ. 2564

2021-09-30 00:00:00
1 / 2
2 / 2
กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมจัดพิธีมอบโล่รางวัลบุคคลและหน่วยง่านดีเด่นด้านคุณธรรมจริยธรรมประจำปี พ.ศ. 2564 วันที่ 27 กันยายน 2564 ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 9 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพเเละผ่านระบบประชุมทางไกล Cisco webex Meetings โดยมีนายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เป็นผู้มอบโล่รางวัล ดังต่อไปนี้ รางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ปี พ.ศ.2563 2 รางวัล รางวัลคนดีศรีสาธารณสุข 2 รางวัล รางวัลคนดีศรี สบส. 7 รางวัล หน่วยงานดีเด่นด้านพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 1 รางวัล เเละหน่วยงานที่มีผลคะแนนการประเมิน ITA สูงสุด 1 รางวัล

ข่าวประชาสัมพันธ์

กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม
2021-09-30 00:00:00

เวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริย...

ในวันที่ 28 กันยายน 2564 กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมจัดเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ...

กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม
2021-09-29 00:00:00

การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนการป้...

กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมจึงได้กำหนดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนการป้องกันการทุจริตและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม...

กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม
2021-09-29 00:00:00

ประชุมการส่งเสริม พัฒนา และติดตาม กำกับก...

กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมจัดประชุมการส่งเสริม พัฒนา และติดตาม กำกับการพัฒนาองค์กรคุณธรรมหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256...