เวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม

2021-09-30 00:00:00
1 / 2
2 / 2
ในวันที่ 28 กันยายน 2564 กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมจัดเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โดยมีนายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพให้เกียรต์เป็นประธานในพิธีเปิด เเละนายเเพทย์สามารถ ถิระศักดิ์ รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพเป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วย1.การเสวนาเรื่องการครองตนด้วยคุณธรรมอย่างพากเพียร จึงเกษียณอย่างภาคภูมิ คนรุ่นใหม่ใส่ใจคุณธรรม ก้าวไปพร้อมงานคุณภาพ ชีวิตเป็นสุข 2.การเสวนาเรื่อง เคล็ดไม่ลับ การพัฒนาคุณธรรม และ ITA ในหน่วยงาน การจัดประชุมครั้งนี้เป็นการจัดประชุมผ่านระบบ video conference และถ่ายทอดสดผ่าน facebook กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ผู้บริหาร ผู้เชี่ยวชาญ และบุคคลากร กรมสนับสนุนบริการสุขภาพทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยได้รับความร่วมมือจาก ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 2 และที่ 9 ให้เกียรติเป็นผู้ร่วมเสวนา ร่วมกับคนดีศรี สบส. ได้แก่ ว่าที่ร้อยตรีอดิเทพอนุพันธ์ ศบส.ที่ 10 และคุณรัชกรสนธิภูมาส ศบส.ที่ 1

ข่าวประชาสัมพันธ์

กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม
2021-09-30 00:00:00

พิธีมอบโล่รางวัลบุคคลและหน่วยง่านดีเด่นด...

กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมจัดพิธีมอบโล่รางวัลบุคคลและหน่วยง่านดีเด่นด้านคุณธรรมจริยธรรมประจำปี พ.ศ. 2564 วันที่ 27 กันยายน...

กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม
2021-09-29 00:00:00

การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนการป้...

กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมจึงได้กำหนดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนการป้องกันการทุจริตและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม...

กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม
2021-09-29 00:00:00

ประชุมการส่งเสริม พัฒนา และติดตาม กำกับก...

กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมจัดประชุมการส่งเสริม พัฒนา และติดตาม กำกับการพัฒนาองค์กรคุณธรรมหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256...