เวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม

2021-09-30 00:00:00
1 / 2
2 / 2
ในวันที่ 28 กันยายน 2564 กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมจัดเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โดยมีนายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพให้เกียรต์เป็นประธานในพิธีเปิด เเละนายเเพทย์สามารถ ถิระศักดิ์ รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพเป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วย1.การเสวนาเรื่องการครองตนด้วยคุณธรรมอย่างพากเพียร จึงเกษียณอย่างภาคภูมิ คนรุ่นใหม่ใส่ใจคุณธรรม ก้าวไปพร้อมงานคุณภาพ ชีวิตเป็นสุข 2.การเสวนาเรื่อง เคล็ดไม่ลับ การพัฒนาคุณธรรม และ ITA ในหน่วยงาน การจัดประชุมครั้งนี้เป็นการจัดประชุมผ่านระบบ video conference และถ่ายทอดสดผ่าน facebook กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ผู้บริหาร ผู้เชี่ยวชาญ และบุคคลากร กรมสนับสนุนบริการสุขภาพทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยได้รับความร่วมมือจาก ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 2 และที่ 9 ให้เกียรติเป็นผู้ร่วมเสวนา ร่วมกับคนดีศรี สบส. ได้แก่ ว่าที่ร้อยตรีอดิเทพอนุพันธ์ ศบส.ที่ 10 และคุณรัชกรสนธิภูมาส ศบส.ที่ 1

ข่าวประชาสัมพันธ์

กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม
2022-01-25 00:00:00

การประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต "ก...

นายแพทย์ธเนศ กรัยนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพเป็นประธานในพิธีและเป็นผู้กล่าวนำการประกาศเจตนารมณ์ฯ พร้อมรองอธ...

กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม
2022-01-12 00:00:00

กลุ่มงานจริยธรรมเข้าร่วมพิธีทำบุญเนื่องใ...

กลุ่มงานจริยธรรมเข้าร่วมพิธีทำบุญเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ เสริมสิริมงคลรับปีพุทธศักราช พ.ศ.2565