ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต “กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต (MOPH Together Against Corruption)”ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

2021-11-29 00:00:00
1 / 1
ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต “กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต (MOPH Together Against Corruption)”.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อสร้างสังคมกระทรวงสาธารณสุขให้ไม่ทนต่อการทุจริต สร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่กระทรวงสาธารณสุข ร่วมประพฤติปฏิบัติตนตามนโยบายการบริหารราชการแผ่นดินและค่านิยมในการบริหารงาน ได้แก่ ซื่อสัตย์ สามัคคี มีความรับผิดชอบ ตรวจสอบได้ โปร่งใส มุ่งในผลสัมฤทธิ์ของงาน กล้าหาญทำในสิ่งที่ถูกต้อง รวมถึงการปฏิบัติตนตามมาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ และจรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข

ข่าวประชาสัมพันธ์

กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม
2022-01-25 00:00:00

การประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต "ก...

นายแพทย์ธเนศ กรัยนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพเป็นประธานในพิธีและเป็นผู้กล่าวนำการประกาศเจตนารมณ์ฯ พร้อมรองอธ...

กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม
2022-01-12 00:00:00

กลุ่มงานจริยธรรมเข้าร่วมพิธีทำบุญเนื่องใ...

กลุ่มงานจริยธรรมเข้าร่วมพิธีทำบุญเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ เสริมสิริมงคลรับปีพุทธศักราช พ.ศ.2565