การประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต "กรมสนับสนุนบริการสุขภสพ ใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต"

2022-01-25 00:00:00
1 / 1
นายแพทย์ธเนศ กรัยนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพเป็นประธานในพิธีและเป็นผู้กล่าวนำการประกาศเจตนารมณ์ฯ พร้อมรองอธิบดี ผู้บริหารและบุคลากรทั้ง 35 หน่วยงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์

กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม
2022-06-20 00:00:00

กิจกรรม 5 ส.

กลุ่มงานจริยธรรมเข้ราร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิม...

กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม
2022-05-06 00:00:00

ประชุมเตรียมความพร้อมประเมิน ITA กรมสนับ...

ประชุมเตรียมความพร้อมประเมิน ITA กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยนายแพทย์ภานุวัฒน์ ปานเกตุ รองอธิบด...

กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม
2022-04-01 00:00:00

การประชุมเชิงปฏิบัติการดำเนินงานด้านการบ...

กลุ่มงานจริยธรรมจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระดับกรม และ ระดับหน...