กลุ่มงานจริยธรรมจัดการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลและหน่วยงานดีเด่นด้านการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ครั้งที่ 2/2566

2023-02-06 00:00:00
1 / 1
กลุ่มงานจริยธรรมจัดการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลและหน่วยงานดีเด่นด้านการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ครั้งที่ 2/2566 วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 โดยมีนายแพทย์ภานุวัฒน์ ปานเกตุ รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เป็นประธานเพื่อคัดเลือกคนดี ศรี สบส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ภายใต้เกณฑ์การพิจารณา 5 ด้าน ประกอบด้วย การครองตน การครองคน การครองงาน การปฏิบัติมาตรฐานจริยธรรม และผลงานดีเด่น ณ ห้องประชุม 6 ชั้น 9 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ข่าวประชาสัมพันธ์

กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม
2023-03-23 00:00:00

ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมร่วมกันของคณะกรรมการจริยธรรม ประจำส่วนราชการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วันพฤหัสบดีที่ ...

กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม
2023-03-16 00:00:00

ประชุมหารือการติดตามการดำเนินงานโครงการ/...

วันที่ 14 มีนาคม 2566 กลุ่มงานจริยธรรม เข้าร่วมประชุมหารือการติดตามการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนงานบูรณาการต่อต้านกา...

กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม
2023-03-10 00:00:00

ประชุมเชิงปฏฺิบัติการ การพัฒนาและการจัดท...

วันที่ 8 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 9 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กลุ่มงานจริยธรรม จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาแล...