ร่วมบริจาคโลหิต

2023-02-09 00:00:00
1 / 1
กลุ่มงานจริยธรรม กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ร่วมบริจาคโลหิต คร้ังที่ 1/2566 วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 โดยมีบุคลากรกรม สนับสนุนบริการสุขภาพให้ความสนใจร่วมกิจกรรมมากมายแสดงออกให้เห็นถึงพฤติกรรมคุณธรรมประจำตน ในการเห็นความสำคัญของการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ โดยมีเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า จังหวัดนนทบุรีอำนวยความสะดวกในการรับ บริจาคโลหิต ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 9 อาคารกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ข่าวประชาสัมพันธ์

กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม
2023-03-23 00:00:00

ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมร่วมกันของคณะกรรมการจริยธรรม ประจำส่วนราชการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วันพฤหัสบดีที่ ...

กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม
2023-03-16 00:00:00

ประชุมหารือการติดตามการดำเนินงานโครงการ/...

วันที่ 14 มีนาคม 2566 กลุ่มงานจริยธรรม เข้าร่วมประชุมหารือการติดตามการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนงานบูรณาการต่อต้านกา...

กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม
2023-03-10 00:00:00

ประชุมเชิงปฏฺิบัติการ การพัฒนาและการจัดท...

วันที่ 8 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 9 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กลุ่มงานจริยธรรม จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาแล...