การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ครั้งที่ 2/2566

2023-02-19 00:00:00
1 / 2
2 / 2
กลุ่มงานจริยธรรมจัดการประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ครั้งที่ 2/2566 วันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.00-16.30 โดยมีนายแพทย์ณัฐวุฒิ ประเสริฐสิริพงศ์ เป็นประธาน เพื่อดำเนินการตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนและข้อกำหนดจริยธรรมของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ข่าวประชาสัมพันธ์

กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม
2023-03-23 00:00:00

ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมร่วมกันของคณะกรรมการจริยธรรม ประจำส่วนราชการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วันพฤหัสบดีที่ ...

กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม
2023-03-16 00:00:00

ประชุมหารือการติดตามการดำเนินงานโครงการ/...

วันที่ 14 มีนาคม 2566 กลุ่มงานจริยธรรม เข้าร่วมประชุมหารือการติดตามการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนงานบูรณาการต่อต้านกา...

กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม
2023-03-10 00:00:00

ประชุมเชิงปฏฺิบัติการ การพัฒนาและการจัดท...

วันที่ 8 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 9 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กลุ่มงานจริยธรรม จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาแล...