ประชุมเชิงปฏฺิบัติการ การพัฒนาและการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

2023-03-10 00:00:00
1 / 1
วันที่ 8 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 9 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กลุ่มงานจริยธรรม จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาและการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยมีนายแพทย์สุระ วิเศษศักดิ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เป็นประธานพิธีเปิดและมอบนโยบายการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 และนายแพทย์ภานุวัฒน์ ปานเกตุ รองอธิบดีกรมสนับนสนุนบริการสุขภาพและหัวหน้ากลุ่มงานจริยธรรมกล่าวรายงานต้อนรับ ต่อเนื่องด้วยการบรรยายหัวข้อ “หลักการประเมินความเสี่ยงการทุจริตเพื่อจัดทำแผนการทุจริต” โดย นางสาว สุชาฎา วรินทร์เวช นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ทั้งนี้ในภาคบ่ายเป็นการฝึกปฎิบัติการจัดทำแผนการทุจริตญ โดยนางสาว สุพัญณีย์ มาแดง ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน เพื่อให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทุกแห่งได้รับความรู้และสามารถนำไปปรับใช้ได้จริงในการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตที่ถูกต้องประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ตาม กรอบการดำเนินงานของการป้องกันการทุจริตของสำนักงาน ป.ป.ช. ต่อไป

ข่าวประชาสัมพันธ์

กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม
2023-03-23 00:00:00

ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมร่วมกันของคณะกรรมการจริยธรรม ประจำส่วนราชการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วันพฤหัสบดีที่ ...

กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม
2023-03-16 00:00:00

ประชุมหารือการติดตามการดำเนินงานโครงการ/...

วันที่ 14 มีนาคม 2566 กลุ่มงานจริยธรรม เข้าร่วมประชุมหารือการติดตามการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนงานบูรณาการต่อต้านกา...

กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม
2023-02-19 00:00:00

การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมสนับส...

กลุ่มงานจริยธรรมจัดการประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ครั้งที่ 2/2566 วันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 25...