ประชุมหารือการติดตามการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริต

2023-03-16 00:00:00
1 / 1
วันที่ 14 มีนาคม 2566 กลุ่มงานจริยธรรม เข้าร่วมประชุมหารือการติดตามการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ระดับพื้นที่) ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณระดับพื้นที่ ณ ห้องนนทบุรี 1 อาคาร 4 ชั้น 3 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช)

ข่าวประชาสัมพันธ์

กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม
2023-03-23 00:00:00

ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมร่วมกันของคณะกรรมการจริยธรรม ประจำส่วนราชการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วันพฤหัสบดีที่ ...

กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม
2023-03-10 00:00:00

ประชุมเชิงปฏฺิบัติการ การพัฒนาและการจัดท...

วันที่ 8 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 9 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กลุ่มงานจริยธรรม จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาแล...

กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม
2023-02-19 00:00:00

การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมสนับส...

กลุ่มงานจริยธรรมจัดการประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ครั้งที่ 2/2566 วันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 25...