ประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนแผนป้องกันการทุจริตและประพฤติ มิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

2023-04-21
1 / 4
2 / 4
3 / 4
4 / 4
กลุ่มงานจริยธรรม ได้จัดประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนแผนป้องกันการทุจริตและประพฤติ มิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมอบนโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และชี้แจงแนวทางการดำเนินงานและการขับเคลื่อนงานคุณธรรมจริยธรรม การประชุมฯ ครั้งนี้ทำการถ่ายทอดสู่หน่วยงานส่วนภูมิภาคผ่านระบบ Webex ผู้บริหารและผู้รับผิดชอบจากทุกหน่วยงานเข้าร่วมการประชุม โดยนายแพทย์สุระ วิเศษศักดิ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการประชุมและมอบนโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ดังนี้ 1. ผู้บริหาร และบุคลากรทุกคน ประพฤติปฏิบัติตน ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนและข้อกำหนดจริยธรรมหรือแนวทางการประพฤติตนทางจริยธรรม 2. บุคลากรทุกคน ปฏิบัติงานอย่างเต็มศักยภาพ ตามมาตรฐานจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่ เอื้อประโยชน์ต่อตนเองหรือพวกพ้องไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม มีทัศนคติและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่นในเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต และปฏิบัติตามนโยบาย No Gift Polcy คือบุคลากรทุกคนในหน่วยงาน จะไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดในขณะ/ก่อน/หลังการปฏิบัติหน้าที่ ที่จะส่งผลให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 3. บุคลากรทุกคนมุ่งทำงานเพื่อประโยชน์สุขให้เกิดกับประชาชน ควบคู่กับการสร้างค่านิยม ความชื่อสัตย์สุจริต สามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม ออกจากกันได้อย่างเป็นอัตโนมัติ 4. ทุกหน่วยงานในสังกัดกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ยกระดับเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ

ข่าวประชาสัมพันธ์

กลุ่มงานจริยธรรม
2023-05-25

ประชุมคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร...

วันที่ 24 พ.ค. 2566 นายแพทย์ภานุวัฒน์ ปานเกตุ รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และหัวหน้ากลุ่มงานจริยธรรม เป็นประธานการป...

กลุ่มงานจริยธรรม
2023-05-19

กิจกรรมการรับบริจาคชุดชั้นใน

วันที่ 19 พฤษภาคม 2566 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กลุ่มงานจริยธรรม เข้าร่วมโครงการแบ่งปันเพื่อเปลี่ยนแปลงในกิจกรรมการรับบร...

กลุ่มงานจริยธรรม
2023-05-12

บริจาคโลหิต 2/2566

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ร่วมบริจาคโลหิต ครั้งที่ 2/2566 วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม ...