ข่าวประชาสัมพันธ์

...
กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม
17-07-2563

ประชุมกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม ครั้งที่6/2563

...
กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม
22-06-2563

ประชุมกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม ครั้งที่7/2563

...
กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม
15-05-2563

ประชุมกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม ครั้งที่6/2563

...
กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม
15-05-2563

กิจกรรม 5 ส

...
กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม
15-05-2563

การประชุมส่งเสริม พัฒนา และติดตาม กำกับพัฒนาองค์กรคุณธรรมของหน่วยงาน

...
กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม
23-04-2563

ประชุมการประเมินความเสี่ยงและการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

...
กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม
01-04-2563

การประชุมกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม ครั้งที่ 5/2563

...
กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม
01-04-2563

ประกาศเจนารมณ์การต่อต้านทุจริต กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

...
กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม
16-03-2563

ประชุมกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม ครั้งที่4/2563

...
กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม
10-03-2563

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพได้คะแนนการประเมินITA ปี 2562 ระดับ A

...
กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม
10-03-2563

กิจกรรมนิเทศติดตามผลการดำเนินงานกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม

...
กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม
03-03-2563

กิจกรรมรณรงค์ อสม.เคาะประตูบ้านต้าน COVID-19

...
กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม
01-03-2563

กิจกรรมเคลื่อนไหวร่างกายและยืดกล้ามเนื้อในช่วงเวลาทำงาน

...
กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม
26-02-2563

ประชุมกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม ครั้งที่ 3/2563